با طرد اپورتونیسم در راه انقلاب سرخ به پیش میرویم

با طرد اپورتونیسم در راه انقلاب سرخ به پیش میرویم

با-طرد-اپورتونیسم-….ا

Bookmark the permalink.

© 2021 ، روشنگران همه حقوق محفوظ است.