در باره ما

در باره ما

در باره ما:

سایت روشنگران، ناشر اندیشه های روشنگری در عرصه جنبش عدالتخواهی افغانستان است. این سایت در عین حال عرصه مبارزه فکری در عرصه جنبش عدالتخواهی، استقلال خواهی و دموکراسی است. ما می کوشیم به سهم خود به همه اندیشه های که در مقابله با جزم گرایی(دگماتیسم) قرار دارند، زمینه یک میدان سالم مبارزه را فراهم کنیم.علت اصلی بحران جنبش عدالتخواهی افغانستان که نتوانسته د ر پیوند با مردم قرار گیرد و نیروی شود که جایگاه شایسته خود را پیدا کند، در سرگشتگی و ابهامی است که بر تفکر جنبش فکری افغانستان سنگینی می کند.ما مدعی این نیستیم که بتوانیم به تنهایی این گره و مشکل را بگشاییم و حل کنیم. ما معتقدیم که باید یک جنبش بزرگ فکری و سیاسی را با همه کسانی که در این عرصه فعال اند، به وجود بیاوریم. در این سایت نوشته های هم انتشار خواهند یافت که هر چند با مواضع ما در تضاد باشند، اما در مجموع به گسترش جنبش فکری یاری می رسانند

© 2021 ، روشنگران همه حقوق محفوظ است.