سیاست امپریال ، سخنان داکتر دانیل گنسر ، مورخ و روزنامه نگار سویسی در مورد امپریالیسم و جنایات امریکا در شش دهه اخیر

سیاست امپریال ، سخنان داکتر دانیل گنسر ، مورخ و روزنامه نگار سویسی در مورد امپریالیسم و جنایات امریکا در شش دهه اخیر

64 views

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ، روشنگران همه حقوق محفوظ است.