خورشيد انقلاب

خورشيد انقلاب


زنده ياد عبدالاله رستاخيز

آهنگ روستا

عصيان شهر ها

فرمان توده ها

پيمان ارتقا

از بيكران ياس

مى خواندم بگوش

***

هنگامه ى اميد

اميد زندگى

تا وارهم ز درد

تا بر كنم زجا

بنياد بردگى

شيوا بيان شوم

آتش زبان شوم

گويم ترانه ها

****

گيرم به كف تفنگ

با خلق همنوا

تا بركنم زبُن

افسون جنگ ها

چون آذرخش تند

در خرمن ستم

سازم شراره ها

****

آندم كه كارگر

با خلق روستا

همراه و همصدا

با پتك و داس ها

خواند سرود رزم

خيل ستمكشان

در دشت زار ها

****

من در صفوف رزم

در سنگر نبرد

با همگنان خويش

پيمان خون كنم

رزم آزما شوم

تيغ آشنا شوم

در بستر زمان

****

در خون تپم چو صيد

با شور زندگى

تا ( توده ) وارهد

از قيد زندگى

تا بركشد نوا

فرزند كارگر

اين است دور ما

****

زنجير ها گسست

پيمانه ها شكست

پيمانه ى ستم

خالى زباده شد

وزشرق توده ها

تابنده سر كشيد

خورشيد انقلاب

************

٢٩دلو١٣٤٧ زندان دهمزنگ – كابل افغانستان

Bookmark the permalink.

© 2021 ، روشنگران همه حقوق محفوظ است.