با مبارزۀ ایدیولوژیک میتوان فساد ایدیولوژیک را ریشه کن کرد

با مبارزۀ ایدیولوژیک میتوان فساد ایدیولوژیک را ریشه کن کرد

Idealogical-Struggle-ARO

Bookmark the permalink.

© 2021 ، روشنگران همه حقوق محفوظ است.