«فرگشت جهانی شدن»

«فرگشت جهانی شدن»

fargasht-samimy

داکتر سید موسی صمیمی

از نخستین چاپ اثر«فرگشت جهانی شدن» مدت سپری گردید. ولی نظر به علل مختلف و دشواری های  گوناگون، تعداد محدودی از علاقمندن توانستند تا به این اثر دسترسی پیداکنند. بنا برآ ن نویسنده بر آن شد تا هرچه زودتر نسخه  pdf  آن را آماده ساخته، تا به آسانی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

Bookmark the permalink.

© 2021 ، روشنگران همه حقوق محفوظ است.