داستان مناقشات ایران و افغانستان بر سر آب

داستان مناقشات ایران و افغانستان بر سر آب

 

نقش اب ومناقشات ایران و افغانستان روی این عنصر حیاتی فقط برای اگاهی بیشتر باز نشرشد که به هیچ وجه نمایانگرافکار روشنگران نیست.

 

 

Bookmark the permalink.

© 2021 ، روشنگران همه حقوق محفوظ است.