بزر تروریزم

بزر تروریزم

از عنایت ناصری

طالبان، آی اس آی و حنگ جدید تریاک

مقدمه

تاریخ زرع واستعمال تریاک در گذشتهای دور در نیم قاره هند وآسیای مرکزی.

نقش تریاک در توانمند سازی گروهای تروریستی طالبان و آلقاعده ودیگر سازمانهای تروریستی منطقه.

نقش دولت پاکستان ونیروهای امنیتی سرحدی ایران(آی اس آی ونیروهای امنیتی پاکستان) در تهیه لا براتوار وایجاد تسهلات قا چاق مواد مخدر از آفغانستان به خارج.

نقش تریاک در شکل گیری وظهور گروه تروریستی طالبان.

جنگ تریاک در آفغانستان وادامه آن:

یا داشتهای من در این نوشته خوان بر میگردد به سال های ۲۰۱۰م که در نتیجه تحقیقات مستقیم نویسنده در قندهار؛و آثار دوخبر نگار معروف آمریکایی وپاکستانی بنام گریچین پیترزیرعنوان (بزر ترور ) و احمدرشید خبر نگار معروف پاکستانی زیر عنوان فرود آمدن آمدن در بحران در فصل پانزدهم زیر عنوان (مواد مخدر وارازیل واوباش)که هردو در سال ۲۰۰۳م به ولا یت هلمند سفر کردند واسناد زیادی از طریق مصا حبه ها وچشم دیدهادر مورد زرع تریاک وایجاد لا براتوار ها و تقویت مالی تروریستها در هر دو جانب سرحد آفغانستان وپاکستان وتبد یل و پروسس آن به هیرویین وقاچاق آن از مسیر های مختلف به ایران ؛پاکستان ؛ترکیه ؛اروپا وآمریکا توسط رهبران مجا هدین آی اس آی پاکستان و قوای امنیتی سر حدات ایران جمع آوری نمودند خدمت خوانندگان تقدیم میکنم.این مقال مختصربه خاطر به تصویرکشیدن واقعیت های جامعه آفغانستان در کل ونقش انگیزه های جنگهای داخلی؛ظهور تروریزم دروجود طالبان ونقش ویرانگر دولتهای دست نشانده آمریکا زیر نام جمهوریت در همکاری تنگا تنگ طالبان در قاچاق مواد مخدرو فساد اداری کرزی وِغنی وشرکای دولت آنها است که متا سفانه این وضعیت تا بحال در آفغانستان به شکلی از اشکال ادامه دارد.

تاریخ استعمال تریاک:

قبل ازانکه به اصل مسله بپردازم لازم میدانم کمی به عقب بر گردم وتاریخ زرع واستعمال تریاک را در سر زمینهای وسیعکه در امروز بنام هند؛ ایران؛آفغانستان ؛پاکستان وآسیای مرکزی یاد می شود جستجو کنم.

قرارمحاسبه هاسکندر مقدونی بار اول در ۳۳۰ ق م تریاک را در هندوستان وایران معرفی کرد .ذهیرالدین محمد بابرمی نویسد که درسال ۱۵۰۴ م که کا بل را فتح کرد تریاک را دود کرد بعدن دلبد شده وپس رد کرد .در اواسط قرن شانزدهم در سراسر آسیای مرکزی بطور جمعی تریاک را مصرف میکردند .

در طول قرن بیستم تجارت تریاک توسط خا ندان سلطنتی آفغانستان در راس آن ظاهر شاه کنترول می شد وقسمت زیاد آن به ایران

صادر می شد(من بار اول است که از خانم گریچن پیتر اینرا می خوانم نویسنده)ص۲۹

استعمال تر یاک در آفغانستان مخصوصن در غرب (هرات؛فراه ؛بادغیس ونیمروز)ودر شمال آفغانستان مخصوصن در بدخشان استعمال زیاد داشت ودارد؛در بدخشان مردم شبانه مقدار تریاک را در بین آتش دود میکنند وبعدن همه از خورد وبزرگ دران خانه میخوا بند؛در سراسر آفغانستان در گذشته تریاک را منحیث یگ دوای ضد درد استعمال میکردند.

نقش تریاک در توامند سازی رهبران مجاهدین؛گروه طالبان وآلقاعده:

بعد ازانکه آفغانستان دستخوش کودتاهای پی در پی از جانب داود خان وبعدن خلقیها وپر چمیها با پشتیبانی رژیم شوروی اسبق شد زمینه قا چاق تریاک؛اسلحه و معادن آفغانستان مخصوصن لا جورد برای ما فیایی داخلی وخارجی شرق وغرب از شمال تا جنوب وجنوب غرب وشرق آفغانستان مساعد گردید ؛ادامه خیزشهای خود جوش مردم آفغانستان علیه دولت مزدور ؛دیکتاتورو جنایتکار خلق وپرچم(که دریگ سال اول قدرت خود بیش از بیست هزار نفر را بقتل رساند در حالیکه میلیونها نفررا در پاکستان وایران مجبور به مهاجرت جبری کردند) برای مردم آفغانستان راهی به جز مقا ومت نگذاشت لذا قیامهای خود جوش مردم در گوشه وکنارکشور یکی بعد از دیگری ادامه یافت .

ادامه وگسترش مقا ومت مردم آفغانستان علیه مزدوران کرملین؛وبعدن تجاوز بیش از صد وپنجا هزار سر باز ارتش سرخ شوروی جهان را متقا عد ساخت؛که این مردم پا برهنه مصمم اند تا پای جان علیه اشعال شوروی برزمند؛لذا آمریکا فرصت مناسبی برای گرفتن انتقام ویتنام از شوروی را یافت که در پی طرح یگ استراتیژی دراز مدت با همکاری وهمآهنگی نزدیک پاکستان ؛کشورهای اروپایی ؛عربستان سعودی؛وچین علیه شوروی بر آمد و تطبیق آنرا از طریق کمک مالی وتسلیحاتی به تنظیمهای شش گانه پیشاور نشین که به ابتکار آی اس آی پاکستان سازماند هی شده بود آغاز کرد.پاکستان که تا این زمان از اختلافات داخلی وکودتاهای پیهم واقتصاد ضعیف رنج می برد یگباره در مو قعیتی قرار گرفت که نه تنها اختلافات درونی خودرا حل کند بل بیلیونها دالر کمکهای جهان مخصوصن پطرو دالر سعودی ؛امریکا وشیخ نشینهای عرب را به بانکهای خود زیر نام کمک به مها جرین ومجا هدین سرا زیر نمایید ؛این وضعیت آفغانستان برای پاکستان زمینه دخالت مستقیم در آفغانستانرا از طریق سازماندهی تنظیمهای شش گانه در پیشاور برای این کشور مساعد ساخت تا بی ثباتی پاکستان را پشت سر گذاشته ودرکنترول آفغانستان ازلحاظ استراتیژیک پلان گذاری کند؛از همین لحظه به بعد؛قیام آزادیبخش مردم آفغانستان به جنگهای نیابتی چند گانه آمریکا؛عربستان سعودی؛چین وایران تبدیل شد وهمچنین از همین زمان به بعد جنگهای استخباراتی شرق وغرب از مردم آفغانستان تا هنوز قربانی میگیرد؛واین کشور از همانروز دست بدست کشورهای ذیدخل می شود. باری از موضوع دور نشویم . طوریکه قبلن گفتیم منا طق آزاد شده توسط مردم از کنترول دولت خلق وپرچم وارتش شوروی ؛زمینه را برای زرع تریاک وحشیش وپروسس تریاک به مواد مخدردر لا براتوارهای دو طرف سر حد (لر وبر) آفغانستان وپاکستان مساعد ساخت .در عین زمان استخراج بی رویه معدن لا جورد و فروش آن در بازار اروپا رونق گرفت.

نقش دولت پاکستان وایران (آی اس آی ونیروهای امنیتی وسرحدی پاکستان وایران)در ایجاد تسهیلات قا چاق تریاک وایجاد لا براتوارهای مواد مخدر:

در گیر ودار مقا ومت مردم آفغانستان علیه ارتش سرخ شوروی بازار فروش ؛قا چاق وفروش سلاح ؛تریاک وحشیش از آفغانستان تا کراچی؛ایران وترکیه وباالا خره بازار های غرب وآمریکا گرم شد ما فیایی بین المللی شرق وغرب با قا چاق بران داخلی همآهنگ شدند ؛ودر عین زمان جنرالان ؛ماموران بلند رتبه ؛آی اس آی ؛ ارتش ونیروهایی امنیتی پاکستان وایران با قا چاقبران بین المللی دست به دست هم دادند.

در داخل افغانستان رهبران مجاهدین در جهت کنترول زرع وقا چاق تریاک به جنگهای مسلحانه آغاز کردند که تا امروز بشکلی از اشکال ادامه دارد.

قا چاق تریاک بنا بر اظهارات اختر محمد استاد (دریور) که بیشتر از بیست سال در این راه با قا چا ق بران دریوری میکرد واین راهها را مانند کف دست خود بلد است از قندهار وهلمند از طریق ذیل صورت میگیرد (وی هریگ از قا چاق بران آفغانستان وپاکستانرا که با طالبان رابطه دارند یا نام ونشان می شناسد):

– از طریق ریگ ؛بند تیمور ودالبندین به پاکستان.

-راه مستقیم از ریگ به زاهدان ایران .

نام های دانه درشت قا چاق بران هلمند وقندهار را که استاد اختر محمد برایم باز گو کرد قرارذیل است.

۱-ملا نقیب اله یکی از قوماندانهای معروف جمعیت اسلامی در ار غنداب از قوم الکوزی.۲- حاجی عبداله از شهر قندهار قوم بارکزی .۳- پاچا از قندهار بارکزی۴- حاجی طالب مغازه دار بازار حضرت جی بابا کاکر.۵-علی احمد خان ساکن روح رباط ولسوالی دند بارکزی.۶-حا جی صالح محمد پوپل زی ساکن شهرقندهار .۷-هدایت اله بارکزی شهر قندهار.۸-شاه ولی بارکزی ساکن شهر قندهار.۹- حبیباله خان علیزی وکیل شورای ملی دوست قانونی.۱۰- ملا سعید محمد بارکزی سناتور.۱۱- مر جان بارکزی شهر قندهار.۱۲- حبیب خان هوتک شهر قندهار.۱۳- حاجی نوراله کا کر شهر قندهار.۱۴- نعمت جان نورزی ساکن بولدک.۱۵-حا جی آغا لا لی وکیل شورا از پنجوایی .۱۶- حفیظ اله الکو زی شهر قندهار.۱۷- حا جی گل محمد معروف به حاجی گل اسحق زی ساکن ولسوالی میوند زمیندار بزرگ که در هردو طرف سر حد زمین داردویکی از متحدین وکمک کننده طالبان است.۱۸-حا جی عبدالحکیم اسحق زی ساکن هلمند.۱۹- حا جی فتح محمد اسحق زی ساکن هلمند.۲۰- حفیظ اله خان بارکزی ساکن هلمند.۲۱ -شیر محمد آخند زاده علیزی سناتور از هلمند.۲۲- عبد المالک اچکزی ساکن هلمند.۲۳- خان محمد ار غندابی الکو زی مشاور وزارت داخله .۲۴- حا جی سید جان عضو شورای ولایتی شهر قندهار پوپل زی .۲۵- احمد ولی کرزی برادر ریس جمهور و ریس شورای ولا یتی قندهار.۲۶-جنرال رازق قوماندان امنیه قندهار.۲۷- اسداله خالد والی قندهار.علاوه بر این افراد کسانی دیگری نیز قاچاقبران معروف اند که با طالبان همکاری نزدیک دارند که بعدن مستند به نقش آنها پرداخته می شود.افراد فوق الذکر علاوه بر قا چاق مواد مخدر هر کدام باندهای مسلح آد مکش و اختطاف کننده نیز دارند که هرکدام مر تکب هزارها جنایت شده اند.

خانم گریچین خبر نگار آمریکایی می نویسد زمانیکه مقا ومت مردم آفغانستان علیه ارتش سرخ شوروی آغاز شد ؛زرع تریاک در هردو طرف مناطق قبایل سر حدی پشتون ؛پاکستان وآفغانستان نیز آغاز شددر سال ۱۹۶۵ م یگ توافقنامه دو جانبه انتقال کالاها را بدون عوارض گمرکی از سواحل پاکستان به آفغانستان محصور به خشکه اجازه میداد که به نفع مردم قبایل پشتون که شبکه پیچیده ای را به وجود آورده بودند به سرعت مواد مخدره را در داخل کالاها به بیرون منتقل می کردند؛کمپنی های ترانسپورتی پشتونها بخا طر اجتناب از پرداخت هزینه گمرکی اسلام اباد از شهر کراچی به مناطق قبایلی از ر اههای سرحدی کا لاها را به آفغانستان انتقال میدادند ودر برگشت چرس وتریاک ومواد مخدر به پاکستان قا چاق میکردند .

از سال ۱۹۸۴- ۱۹۸۵ م تولید تریاک در آفغانستان از ۱۴۰ تن به ۴۰۰ تن متریک بیشتر از دو چند شده بود ؛مطابق ارزیابی دولت آمریکادر سال ۱۹۸۶م دوباره این تولید دوچند شد.ص ۳۱.

جنگ در آفغانستان باعث مها جرت میلیو نها دهقان به پاکستان گردید وتعداد کمی از مردم در داخل ماندند که بر مزارع خود کار کنند. داود خان یکی ازقو ماندانان طالبان گفت تریاک یگ محصول مقا وم در برابر خشک آبی است که بیماری های کمی دارد وپوسیده نمی شود . زارعین آفغان در یافتند که تقا ضای نا محدود برای دریافت آن است ؛لذا زارعین در مورد فروش تریاک نگرانی ندارند خریداران از ایران با مشت پر از پول می ایند واگر زارع بداند که در سر حدات به مقدار بیشتر می توانند بفروشند لذا شتر کرایه میکنند وبه سرحدات برای فروش انتقال میدهند ؛علی احمد یکی از قوماندانان جوان شورشی از سنگین هلمند گفت که این بدلیل اقتصادی است که او میتواند یگ پوند تریاک را به پنجاه دالر آمریکایی بفروشد که تقربین صد مرتبه بیشتر ازقیمت فروش حبوبات است.وی ادامه داد که از همان آوایل یگ سیستم انکشاف یافته بود که زارعین جنگ جویان شورشی را برای تامین امنیت قا چاق تریاک استخدام میکردند وجنگجویان پول آنرا در جهت مقا ومت مورد استفاده قرار میدادند.در صورتیکه مستخدمین مریض یا زخمی می شدند پول برای فامیل آنها تادیه می شد البته پا پوش والبسه نیز به انها تهیه میکردیم.وقتی یگ راپورتر نیویارک تایمز از آنها سوال کرد که چگونه یگ مسلمان می تواند تریاک تولید وبه فروش برساند؟یکی از قوماندانهای مجا هدین جواب داد که در شرع اسلام استعمال تریاک ممنوع است نه زرع آن .

محمد رسول که برادرش ملا نسیم آخوند زاده منحیث یکی از پر قدرت ترین جنگ سالار در ولایت هلمند شناخته می شود گفت که ما باید تریاک زرع کنیم تا پول برای ادامه جهاد علیه روسیه منکر اسلام بدست آوریم.ص۳۲.

پیتر تامسون فرستاده خاص وزارت خارجه آمریکا در رابطه به مقا ومت آفغانستان علیه ارتش سرخ شوروی آنوقت از سال ۱۹۸۹- ۱۹۹۲م گفت:

بعضی از قوماندانها مانند ملا آخوند زاده( فردیکه توسط پیشاور کنترول نمی شد) در همان اوایل بدنبال ایجاد استقلال از طریق تجارت تریاک با سایر فعالیتهای غیر قا نونی مانند قاچاق چوب وسنگهای قیمتی بود. قوماندانهای مجا هدین عمومن ده فیصد مالیه بر حا صلات غلات قناعت میکردند آما آخوند زاده فرا تر ازان رفت وبه دهقا نانی که تریاک می کاشت سهمیه بندی در مورد زرع تریاک با قرضه پیشکی پیشنهاد کرد. اینگونه پا لیسی قرضه (یا پول پیشکی) هزاران دهقان را به یگ جریان چرخه پایان نا پزیر قر ضداری (بدهی) غرق کرد.

زمانیکه ارتش شوروی از آفغانستان خارج شد آخوند زاده ولا یت هلمند را مانند یگ شاه نشین شخصی خود تبدیل کرده بود.در سال ۱۹۸۹م وی نصف از زمین زراعتی ولایت هلمند را امر کرد که باید به زرع تریاک اختصا ص بدهند؛در صورت عدم اجرای اوامر مذکور تهدید به عقیم شدن وحتی مرک شدند که در همین سال در حدود بیشتر از ۲۵۰ تن هیرویین تولید شد که در نتیجه این حا صلات وی لقب سلطان هیرویین را به خود اختصاص داد.

اینگونه تولید فراوان هیرویین توجه گلبدین حکمتیار دست پرورده آی اس آی پاکستانرا که در طول سر حدات عملیات میکرد جلب نمود.

گلبدین برای کسب قدرت در هلمند وبدست آوردن کنترول زرع هیرویین دوسال در یگ جنگ داخلی با آخوند زاده در گیر شد.در اواخردوران مقا ومت علیه شوروی وی در طول سر حدات در ایجا د لا براتوارهای مواد مخدر با همآهنگی مشترک شبکه قا چاقبران پاکستان سر مایه گذاری نمود.

ادمون مک ویلیام یگ فرستاده خاص آمریکا برای کمک به مقا ومت آفغانستان از سال ۱۹۸۸-۱۹۸۹ م اظهار داشت که تمام محموله های بزرگ قا چاق هیرویین توسط افراد حزب اسلامی صورت می گرفت زیرا وی از پشتیبانی دولت پاکستان در طول سر حدات بر خوردار بود.

علاوه برآن یکی از مسولین اسبق آمریکا برایم گفت که مولوی خا لص یگ دزد وهیرویین فروش بود اما در عین زمان یگ جنگجوی خوب هم بود .خالص قبلن یگ دوکان ترمیم بایسکل در پیشاور داشت اما درسال ۱۹۸۹م وی صاحب یگ ترانسپورت بس که شامل پنجاه عراده بس ویگ مغازه پرزه فروشی شده بود ص ۳۴؛۳۵ ؛۳۶ همان کتاب.

خالص در طول سر حدات شرقی آفغانستان وپاکستان دارای لا براتوارهای هیرویین بود وبطور سیستماتیک در جهت کنتروی وزرع تریاک در ننگرهار تلاش میکرد.

جلا ل الدین حقا نی که یکی از قوماندانهای مشهور حزب اسلامی شاخه مولوی خالص بود در طول سر حدات عملیات انجام می داد ورابطه تنگا تنگ با القاعده وجنگجویان عرب داشت نیز در فعالیتهای قاچاق مواد دست داشت.

فرد دیگر ی که لقب حا جی پودر را کسب کرده بود حاجی عبالقدیر بود که قو ماندانی ولایت ننگرهار را بدوش داشت ومیدان هوایی ننگرهار تحت کنترول وی قرار داشت ؛ پرواز های طیاره آنتونوف زیر نام خیبر ایر لاین از میدان هوایی جلا آباد هیرویین را به گلف وازا نطرف کا لا های الکترونیکی را به جلا آباد انتقال میداد بعدن از طریق سر حدات زمینی به پاکستان قا چاق می شد . ص۳۶

ملا عمر جوان تحت رهبری یو نس خالص علیه ارتش سر خ شوروی می جنگید و تعداد زیادی از رهبری طالبان تحت فرماندهی آخوند زاده می جنگیدند .زمانیکه اسامه بن لا دن در سال ۱۹۹۴م از سعودی به عمان مها جر شد اولین کسیکه وی را در آفغانستان پنا هندگی داد یونس خالص بود.

نا گفته نماند که جلا الدین حقانی هنوز در طول سر حدات بر ضد نیروهای ناتو می جنگد ؛استخبارات نظامی آمریکا معتقد است که حکمتیار وحقانی هردو تا بحال در قا چاق هیرویین ادامه میدهند.

بر اسا س تخمین پولیس اروپا درسال ۱۹۸۴م در حدود ۷۰٪ قاچاق وتوزیع هیرویین در سطح جهانی از طریق پاکستان صورت میگرفت وعلاوه بر آن مقدار زیاد سلاح از طریق مجرا های مخفی توسط آی اس آی به گوریلاهای آفغانستان از بندر کراچی صورت میگرفت. به قول نشریه یا مجله هیرالد پاکستان این ترانسپورتیشن در باز گشت هیرویین را به بندر کراچی واز آنجا به غرب انتقال میداد .

یکی از پولیس پاکستان شکا یت میکرد که ما صلا حیت باز رسی وکنترول لاریهای مر بوط ترانسپروت اردوی پاکستان را نداریم در صورتیکه اقدام به باز رسی آنها بکنیم تهدید به تبدیلی از مقام خود توسط مقا مات اردوی پاکستان می شویم ویکی از نگرانی های بزرگ هم اینست که آی اس آی پاکستان مستقیمن در قاچاق هیرویین دست دارد ص۳۷

در ماه جون سال ۱۹۸۶ م یگ مجر (کندک مشر ) اردوی پاکستان در حالیکه ۲۲۰ کیلو تریاک را از پیشاور به کراچی قا چاق میکرد باز داشت شد.ص۳۸

در قا چاق مواد مخدر از صدر تا ذیل دولت پاکستان مخصو صن اردو و آی اس آی دست داشتند بطور مثال یکی از بانکر های شخصی جنرال ضیاا لحق بنام حمید حسین در ناروی به جرم قاچاق سه ونیم کیلو هیرویین باز داشت شد.

پیلوت مخصوص جنرال ضیاالحق بعد از مرگ وی مجر فاروق حمید در سال ۱۹۸۸م به جرم قا چاق مواد مخدر زندانی شد .قرار معلومات موثق وراپور های اخبار ؛تورن جنرال فضل الحق یکی از پر قدرت ترین وزیراعلای ولایت سر حدات شمال پاکستان که یکی از نزدیکترین مشاور جنرال ضیاالحق بود از قا چاق هیرویین حمایت میکرد.تلاش پولیس پاکستان در جهت تحقیقات از جنرال فضل الحق مرتب از جانب مقا مات رسمی دولت ممانعت می شد.نا گفته نماند که فضل الحق بنام نویریگا پاکستان یاد می شد.ص۴۴

نقش تریاک در شکل گیری وظهور گروه تروریستی طالبان:

بعد از شکست ارتش شوروی جنگ داخلی بین تنظیمهای پیشاورنشین آغاز شد ؛قوماندانان با ایجاد پوسته ها(معروف به پاتک)در طول شاهراهها ی آفغانستان از ترانسپورتها اخازی میگرفتند واین امر با عث مختل نمودن ترافیک مواد مخدر از طریق قندهار به کویته واز آنجا به کراچی میشد که کنترول آن همه به دست پشتونها بود درعین زمان آی اس آی پاکستان شاهد شکست پیهم گلبدین حکمتیار توسط حریف خود احمد شاه مسعود در آفغانستان بود ؛درین ایام بینظیر بوتو تازه انتخا بات را برده بود وبحیث صدر اعظم پاکستان انتخاب شده بود ومی خواست که راه تجارت به آسیای وسطی را باز کندازینرو اسلام آباد برای ایجاد مارکیت یا بازار در صدد یگ محا فظ جدید در سر حدات بود. درعین زمان حوادثی در قندهار اتفاق افتاد که بعدن باعث ظهور طالبان شد.

در حادثه نخست تعداد از مردم یگ قریه در ولسوالی میوند بشمول یگ معلم پیش ملا عمر آمدند وعرض کردند که دو دختر محلی توسط جنگ سالا ران ربوده شده وچندین بارمورد تجاوز قرار گرفته اند ؛ملا عمر ازشنیدن این خبر به خشم آمد ودر حدود سی نفر از طلبا را جمع وتعد از آنها را مسلح کرده به پایگاه جنگسا لار مذکور حمله ور شد ه ودختران مذکور را نجات دادند .

حادثه دوم بعد ازچند ماه قوای ملا عمر در مورد جنگ دو قوماندان در مورد یگ بچه دخالت نمود. قرار اظهار ملا راکتی قو ماندانان جهادی مردم را مورد چور وچپاول قرار میدادند ؛زنان وبچه ها را می ربودند وبعد ازانکه بر آنها تجاوز میکردند آنها را بقتل می رساندند.این حوادث انگیزه ای شد برای ملا عمر که صدای خودرا بلند کند وبه مردم بگویید که من علیه اینها جنگ خواهم کرد.هر چند ملا عمر به سختی می توانست نام خودرا بنویسد ویا قادر به خواندن ونوشتن باشد اما مردم فکر میکردند که خداوند به او عقل وتوانایی داده است .ص۴۴

بر اساس اسناد محرمانه ایکه اکنون افشا شده دیپلو ماتهای آمریکا در اسلام آباد در تقلا بودند که دریابند که کی در حقیقت از طالبان پشتیبانی میکند؟آیا آی اس آی این قوای جدید را ایجاد کرده است تا علیه ایتلاف شمال که برضد حکمتیار متحد شده اند بجنگند؟

مطابق یا داشت دیپلومات آمریکای که عربستان سعودی علاقه مند ایجاد طالبان بود .زمانیکه مولا نا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای اسلام جنگجویانی را از مدارس تهیه میکرددیپلومات آمریکایی نتیجه گیری میکند که طالبان از پشتیبانی ّهمآهنگ (عربها وجمعیت العلما)هردو بر خوردار بودند.

در ۱۷ اکتوبر ۱۹۹۵م وزیر خارجه بعدی طالبان( ملا غوث) که درقندهار به ملا عمر بسیار نزدیک بود به سفارت آمریکا در اسلام آباد آمد ودر مورد جنبش طالبان به یگ آمریکایی چنین توضیح داد که:

طالبان از یگ مدرسه بسیار کوچک واقع ولسوالی میوند که مربوط به یگ تجار معروف بنام حاجی بشیر نورزی ویکی از قوماندانان معروف یونس خالص بود ظهور کرد.او اولین حامی ملا عمر ویکی از تصمیم گیرندگان شورای رهبری کویته بود.که حالا حاجی نورزی به جرم قا چاق هیرویین به ارزش بیشتر از پنجاه میلیون دالر در آمریکا در زندان منهاتن تحت امنیت شدید زندانی شده است( حاجی نورزی به وسا طت خلیلزاد درین آواخر از زندان رها شد وحال در آفغانستان زندگی میکند).ص ۷۲ و۷۳

پدر حاجی بشیر نورزی حاجی محمد عیسا نورزی یکی از قا چاق بران بد نام است که دارای یگ رشته لا براتواتر هیرویین در سال ۱۹۹۰ م بود .ص۷۴

درسال ۱۹۹۳ م یگسال قبل از ظهور طالبان یگ کارتل مواد مخدر دریگ سند افشاه شده اداره مبارزه با مواد مخدر از سه گروه قا چاق هیرویین وحشیش پرده بر میدارد که بطور عادی قا چاق بران چند تن هیرویین ومور فین را از پایگاه آن انتقال میدهند.از قضایا سند به شدت ویرایش شده نشان میدهد که اداره مبارزه با مواد مخدرآمریکا در اسلام آباد پیشنهاد کرده است که کارتل کویته (کارتل مواد هیرویین) به عنوان یگ سازمان سلطان هیرویین در سال ۱۹۹۳م معرفی شود .

واما نقش ترکیه در قا چاق مواد مخدر درین سند اصلن مطرح نشد وحاجی بشیر در یگ ملاقات با افراد رسمی مبارزه با مواد مخدر آمریکا در اسلام آباد نکات مهم فعالیتهای قا چاق بران ترکی که هیرویین را از طریق ایران به غرب انتقال میداد افشا کرد .ص۷۴

طوریکه قبلن گفتیم که ایجاد گروه طالبان در آغاز بر اساس اظهارات کسانیکه با بشیر نورزی روابط داشت (بشیر نورزی در سال ۱۹۹۳م از لحاظ مالی توان ایجاد گروه طالبان را نداشت بلکه پول اصلن از جانب پدر وی به دسترسش قرار میگرفت) و هدف نورزی از ایجاد گروه طالبان رهایی یافتن از شر جنگ سالا ران شرور وفاسد در قندهار بود. طوریکه فو قن ذکر شد بعد از موفقیت های ملا عمر در شهر قندهار ؛نورزی تعداد دیگری از دوستان وشرکای خودرا در کویته متقا عد ساخت که در جهت تقویت مالی گروه طالبان سر مایه گذاری کند.

بعد ازانکه طالبان ولسوالی های قندهار را یکی بعد از دیگری فتح کردند آنها توجه یکی دیگر از جنگ سالا ران را که در تجارت هیرویین دست داشت بخود جزب کرد شخص مذکور عبدالغفار آخوند زاده برادر کوچک ملا نسینم آخوند زاده کسیکه تریاک ولا یت هلمند را تحت کنترول داشت بود که اعلان کرد که من هم یگ طالبم به پشتیبانی طالبان بر آمد.ص۷۵

در نوامبر سال ۱۹۹۶ م اداره مبارزه با واد مخدر آمریکا طوریکه یکی از مقا مات رسمی آمریکا در مبارزه با مواد مخدر میگویید طالبان در اثر همکاری مشترک با تجارت مواد به قدرت رسیدن

مافیایی قاچاق کویته -قندهار در رابطه با قاچاق مواد مخدر مبالغ زیادی را در خزانه طالبان واریز میکرد. در ماه مارچ ۱۹۹۵ م طالبان دریگ روز یگ صدو پنجا هزار دالر در سرحد چمن جمع آوری کرد وبه روز دوم سه صد هزار دالر در کویته برای حمله به شهر هرات جمع آوری کردند.ص۷۶

برای قا چاقچیان پشتون که در تجارت رفت وبرگشت قندهار وکویته مشارکت داشتند تجارت شان ناگهان رونق گرفت . بنا بر اظهارات احمد رشید ژور نا لست معروف پاکستان که هیت مرکزی وزارت مالیه دولت پاکستان تخمین زد که طی سالهای مالی ۱۹۹۳-۱۹۹۴ م ۲۵۷ میلیون دالروزارت مذکور ضررکرد .درسال بعد که طالبان دوباره شاهراها را باز کرد نیم میلیارد دالر متضر ر شد.بانک جهانی ارزش تجارت کا لاهای غیر قا نونی را ۲.۵ میلیارد دالر وتجارت مواد مخدر را سالیانه به یگ ونیم میلیبارد دالرتخمین زد.

هر چند قا چاق مواد مخدر در گذر کاههای سر حدات تاریخ طولانی دارد اما در هیچ زمانی نقش استراتیژیک را به اندازه ایکه تحت کنترول طالبان بازی کرد نداشت .

ملا راکتی اظهار داشت که منفعت تجارت هیرویین را نخست نصیب ملا عمر میشد وبعد آی اس آی بدست می آورد م.ص۷۷

اجنت استخبارات غرب در سال ۲۰۰۴ م فردی را بنام حاجی جمعه خان دارای شبکه مواد مخدر شناسایی کرد که او هم اصولن طالبان والقاعده را کمک مالی میکرد؛او صاحب لا براتوارهای بزرگ وذخیره گاههای متعدد مواد مخدر در بهرامچه سرحد بین هلمند وبلو چستان بود که بعدها در اثر حملات قوای ایتلاف وی دیپو های ذخیره را وارد گرد جنگل واقع دالبندین بلوچستان جاییکه میلیونها مها جر در آنجا جا داده شده بودند انتقال وبعدن به چهار برجک در جنوب نیمر وز در یگ منطقه کوهستانی که با ایران هم سرحد است انتقال داد ص۱۵۱

های لکس های (موتر پیک اپ تایو تا) حا جی خدای نظر وحاجی عبدالرزاق در سر حد ایران عملیات حاجی جمعه خان را انجام میداد.

در سال ۲۰۰۴ م اسنادی از استخبارات انگلیس را مشاهده کردم که حاجی جمعه خان با لای حامد کرزی ریس جمهور آفغانستان نفوز و تاثیر داشت. اسناد ام آی شش انگلیس نشان میدهد که حاجی جمعه خان با استفاده از احمدولی کرزی ودادن رشوه به او؛و دولت اجاز ه میدهد که مواد مخدر تولید شده بدون موانع تولید وانتقال داده شود.

مواد مخدر از جنوب غرب آفغانستان از سه مسیر انتقال داده میشد :

اول از نیمروز وفراه مستقیمن به ایران که همکاری افسران ومامورین فاسد امنیتی ایران وپاکستان برای عملیات حاجی جمعه خان یگ امر ضروری بود؛ وی یگ شبکه از مامورین فاسد را از هردو کشور که شامل پولیس و مدافعین سر حدی واستخبارات میشد براساس اظهارات قا چاق بران ؛مامورین رسمی واستخبارات غربی واسنادیکه نویسنده این کتاب را دیده است رشوه میداد.

مسیر دومی درداخل بلوچستان پاکستان واز آنجا به ایران انتقال داده میشد

مسیر سومی از طریق مکران پاکستان بعدن به خلیج فارس توسط کشتیها انتقال داده میشد .

در فرایدی تایم اولین نشریه مستقل هفته وار پاکستان که متاسفانه شماره آن نظر به کیفیت خراب فوتو کاپی وچاپ ؛قابل رویت نیست بخش ویژه راپور سی آی ای را زیر عنوان هیرویین در پاکستان ؛کاشتن باد(اصطلاح آمریکایی است که من قبلن به آن بر نخورده ام

نویسنده این مقال) ؛مواد مخدر وارتش:چنین می خوانیم.

عدم توافق بین افراد کار شناس امور مواد مخدر وژور نالیستنهای تحقیقی در مورد درجه دست داشتن ارتش پاکستا ن در قا چاق مواد مخدر در پاکستان وجود دارد.دید گاه رایج این است که در حالیکه افسران بطور انفرادی در نیرویهای مسلح در گیر قا چاق شده اند ارتش منحیث یگ نهاد در گیر آن نیست.در دوران هشت ساله حکومت نظامی ضیا الحق از ۱۹۷۷- ۱۹۸۵م تعداد زیادی از افسران در گیر مواد مخدر بودند که اکثریت آنها مجر های بودند که در راس محاکمه نظامی راه یافتند وبه اخذ رشوه از کسانیکه متهم به دست داشتن به مواد مخدربودند آغاز کردند .در آغاز سال ۱۹۸۰ م ارتش ۱۳ نفر مجر (کندک مشر) ودو نفر برگید یر (لوامشر) را بهدست داشتن به فساد موا مخدر متهم کرد.

بعضی ازین افراد مانند مجر افریدی ؛مجر جاویدو مجر ظهور از توقیف فرار کردند وبیشتر وعمیقتر با ما فیایی سرحد در قا چاق مواد مخدر در گیر شدند .بشاری از ناظران بدین باورند که پرونده مربوط به به مجرها وبرگید یرهاتنها نوک کوه یخ وفساد در ارتش بر سر مواد مخدر وکمسیون فروش سلاح وغیره موارد است. شایعه است که تورن جنرال محسود علم خان فرمانده قوای مرکز نمبر چهار در لا هور مبالغ زیادی را در ایجاد تسهیلات زیادی در انتقال مواد مخدر از سر حد شمال به لا هور واز آنجا به هندوستان به جیب زد.

یقینن که تعداد قابل توجهی از افسران که بسیار فراتر از توان مالی خود زندگی میکنند ؛برای چندین دهه مورد توجه قرار گرفته اند.

ریس اسبق ارتش جنرال میرزا اسلم بیگ تلاش کرد که افسران مسلکی را بعد از ضیا الحق در ارتش بگمارد و جنرال آصف نواز جنجو پالیسی وی را تعقیب کرد .

یکی از استثنا ات پزیرفته شده در مورد عدم دخالت ارتش به عنوان نهاد در منطقه شمال نقش اداره اطلاعات داخلی .آی اس آی است اکثرن به این باور داشتند که آی اس آی گروهای مقا ومت را اجازه داد که به تجارت مواد مخدر بعد از قطع کمکهای آمریکا ادامه بدهند وتک تک دفاتر آی اس آی یا به عنوان بخشی از عملیات دستوری یا برای ثروتمند ساختن خود در این تجارت شرکت کردند.

احمد رشید خبر نگار معروف پا کستانی در اثر خود بنام فرود امدن در هرج ومرج در فصل پانزدهم زیر عنوان مواد مخدر واوباشها می نویسد:

ظهور مجدد طالبان سازماندهی مجدد القاعده واز سر گیری گروه تروریستی بین المللی پس از تهاجم ایالت متحده آمریکا بر آفغانستان بدون انفجار در تولید هیرویین غیر ممکن بود.تلاش دولت آفغانستان وجامعه بین المللی به نوبت خود برای باز سازی نهادهای دولتی در جهت مهار جنگ سا لا ران وایجاد یگ راه حل مناسب برای اقتصاد قا نونی به شدت توسط پول نقد غیر قا نونی تولیده شده به وسیله قا جا قچیان مواد مخدر در معرض خطرقرار گرفت.(نا گفته نماند که کرزی اصلن در صدد ایجاد یگ اقتصاد قا نونیو دولت وملت سازی نبود؛زیرا اعلان علنی وی از طریق تیلیویزون که از هرجاییکه پیدا میکنید پیدا کنید ودر آفغانستان مصرف کنید در حقیقت چراغ سبزی بود برای زارعین تریاک وقا چاقبران مواد مخدر؛سلاح ومعادن آفغانستان ).

علی الرغم مصرف زیاد مبالغ کمکهای بین المللی از یگ موافقه ایکه چگونه محموله های تریاک را ازبین ببرد ویا بدیلی برای زندگی دهقا نان ارایه کند ناکام ماند.

سیلی از پول ناشی از قا چاق به دوطرف سر حدات قبایل در جهت سرایت طالبا نیزه شدن کمک نمود. خلا صه دلیل عمده عدم موفقیت دولت آفغانستان وپا کستان در جهت ملت سازی در رابطه با بر خورد ناکام مسله مواد مخدر بود .ص۳۱۷و ۳۱۸.

سه دهه جنگ وضعیت مشکوک آفغانستان را به عنوان تامین کننده هیرویین در جهان به ارمغان آورد.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ م زمانیکه مجا هدین آفغانستان تحت حمایت سیا ؛نیروهای اشغال گر شوروی را زخمی وخون آلود ساخت منطقه شامل پاکستان ؛ایران و آفغانستان را به عنوان هلال طلایی که جایگزین مثلث طلایی لا وس؛میانمار و تایلند به عنوان تولید کننده اصلی تریاک بود بدست آورد.

تولید گسترده تریاک نخست در پاکستان آغاز شد که درسال ۱۹۸۶ م بیش از هشتصد تن تریاک یا ۷۰٪ از عرضه هیرویین جهان را تولید کرد.فرماندهان مقا ومت آفغانستان این محصول را به جنوب آفغانستان پیوند زدند وخمیر تریاک را به پاکستان باز گرداندند در حالیکه سیا وآی اس آی چشمان خودرا در دیدن همچو عملیات بسته بودند؛ مجا هدین ازان برای تامین مالی جنگ استفاده کردند .

چندین نفر افسر عالی رتبه پاکستان شامل نیروهای هوایی و آی اس آی در قا چاق تریاک دستگیر شدند .درسال ۱۹۸۳م تمامی اعضای دستگاه آی اس آی پاکستان در کویته از وظایف شان در رابطه با معا مله تریاک اخراج شدند ؛اما درکل آی اس آی از تجارت تریاک عملیات مخفی خودرا تقویت مالی میکرد.

سی آی ای(سیا) آمریکا نقش مشکوکی را در رابطه به تجارت تریاک بازی کرد تجارت تریاک را محکوم کرد اما عملن اجازه داد تا شگوفا شود عین کاری را که در ویتنام انجام داد.

در دهه ۱۹۸۰ م اداره مبارزه با مواد مخدرایالت متحده آمریکا چهل سندیکای اصلی هیرویین را شناسای کرد از جمله برخی از آنها توسط مقا مات پاکستان رهبری می شدند اما حتی یگ سندیکا هم منهدم نشد زیرا سیا می خواست که هیچ پیوند ننگین بین رهبران قهرمان مجا هدین ؛مقا مات پاکستان وقا چاق بران مواد مخدر وجود نداشته باشد . در نتیجه یکی از اعضای تیم مبارزه با مواد مخدر آمریکا به عنوان اعتراض در رابطه با سیا ست فوق استعفا داد وبقیه پاکستان را ترک کردند.

تریاک جگ داخلی آفغانستان را ازناحیه پرداخت معاش جنگجویان کمک کرد کشت زاران همه در تولید تریاک بکار برده شد وتولید گندم کا ملن کا هش یافت که مجبوران از پاکستان وارد شود . وقتی طالبان ساحه کنتزول خود را در شمال آفغانستان توسعه داد تولید تریاک به ۱۵۷۰ تن در سال ۱۹۹۰م به ۲۸۰۰ تن در سال ۱۹۹۷ م افزایش یافت.ص۳۱۹

بهر صورت پول حاصل از مواد مخدر در هرجا بود ونقش تعیین کننده را در انتخا بات پارا لا مانی در سال ۲۰۰۵م بازی کرد.اندریو ویلدر یگ محقق برجسته آمریکایی در کابل به این نتیجه رسید که اقلن ۱۹ نفر وکلای منتخب پارالامان آفغانستان قا چاقبر تریاک بودند در حالیکه ۲۴ نفر با قا چاق تریاک رابطه داشتند.ص۳۲۹

کرزی ودر مجموع دستگاه دولت آفغانستان در برخورد با قا چاق بران عمده هردو ملامت اند.ملل متحد واکثر سفارات خانه ها ی غربی اسنادی را جمع آوری کردندکه نشان میدهد که کرزی افراد مظنون به قا چاق مواد مخدر را تحمل میکند به این دلیل که یا متحدین سیا سی وی است یا اینکه دوست نزدیک وی است ویا اینکه صلاحیت وتوانایی بر کناری آنها را از پوستهای بلند دولتی نداشت.

فشارزیادی از جانب غربی ها بر کرزی وارد شد تا آخوند زاده را از ولا یت هلمند بر کنار کند اما کرزی رد کرد.با الا خره در استانه فرستادن ارتش بریطانیا در هلمند تونی بلیر به کرزی اخطار داد که اگرآخوند زاده را از ولا یت هلمند بر کنار نکند ارتش بر یطا نیا به هلمند فرستاده نخواهد شد.هر چند کرزی اینبار تسلیم خواست بر یطانیا شد اما آخوند زاده را در مجلس سنای آفغانستان انتصاب کرد در حالیکه برادر کوچک وی را به حیث معاون والی هلمند ابقا نمود.در سال ۲۰۰۶ م در جریان حملات طالبان کرزی دوباره آخوند زاده مذکور راعلی الرغم مخالفت بر یطا نیا به حیث فرمانده نیروهای مسلح کمکی نظامی گماشت .

یکی از دوستان فامیلی کرزی برادر زن(خسر بره) ولی کرزی عارف نورزی بودکه منحیث وزیر سر حدات و قبایل مقررتعیین شده بود.سفارتهای غربی عارف نورزی را به حمایت از قا چاقبران متهم میکرد که وی بشدت آنرا تکذیب می نمود.سفارت های غربی بر کرزی فشار آورد که وی را از وزارت بر کنار کند اما وی بعد از بر کناری در انتخابات پار الا مانی برنده شد ومنحیث معاون سخن گوی پار الا مان انتخاب شد.

خبر نگار نیو یارک تایمز (کار لوتا کال)جندین متحد کرزی بشمول آخوند زاده را نام می برد که او از قول چندین منبع دیپلوماتیکه بدون ذکر نام می گویید که حتی را پورهای وجود دارد که ولی کرزی در تجارت وقا چاق مواد مخدر دست دارد.( کرزی ولسوالهای قندهار را مستقیمن خودش انتصاب میکرد وشماره موبایل شخصی خودرا به هرکدام آنها میداد تا هر موقع بخواهند با کرزی در تماس شوند واین بخاطراستفاده از قا چاق تریاک بود نویسنده مقاله) .

در ماه جون ۲۰۰۶ م راپور در مورد ولی کرزی بعد ازان شدت گرفت که تیلیویزیون ای بی سی به نقل از فایل های ارتش آمریکا یها در بگرام نشان میدهد که ولی کرزی چگونه از سران قا چاق بران مواد مخدر پول دریافت میکند اما ولی کرزی با تکزیب این ادعا گفت آنها می خواهند برادر مرا بد نام کنند.

هم چنان اکثریت فرماندهان ورهبران اتحاد شمال نیز در قا چاق مواد مخدر دست داشتند:

وزیر داخله آنوقت نتوانست که جنگ سا لارا ن را از مقامهای شان بر کنار کند ؛زیرا آنها از قا چاق بران دفاع میکردند.کرزی از پاک کردن کا بینه خود انکار کرد.

وقتی جنگ سالا ران از طرف ملل متحد غیر فعال وخلع سلاح شدند ؛قوماندانان موقعیتی جدیدی در وزارت داخله پیدا کردند تا از قا چاق وقا چا قبران مواد مخدر حمایت کنند.

مقامهای مانند ریس یا قوماندان قوای پولیس در ولسوالیها وولایاتهای که تریاک تولید میکردند به مزاییده گذ اشته می شد و بلند ترین یا بیشترین مزاییده کننده برنده مقام مذکور می شد که تقریبن این مقام برای شش ماه به صد هزار دالر آمریکایی طی یگ مزاییده به فروش می رسید؛در حالکه معاش ماهانه آنها شصت دالر آمریکایی بود.

درسال ۲۰۰۵ م کا نگرس آمر یکا پنتا گون را به بی عملی شرم آوردر مورد برخورد با مواد مخدر متهم کرد که پنتا گون و سی آی ای باا لا خره علنن اعتراف کردندکه پول مواد مخدر به تروریسم دامن می زند.

رمز فیلد وزیر دفاع آمریکا قبول کرد که مشکلات در مورد مواد مخدر وجود داشت اما مستقیمن مطمن ساخت که ارتش آمریکا در حل پرابلم مذکور هیچ کاری انجام نباید میداد.

با آمدن قوای ناتو در سال ۲۰۰۶ م در جنوب آفغانستان در قاچاق مواد مخدر یگ تغیر جزیی به وجود آمد ؛اما هیچ کشور به ارتش خود وظیفه مانع شدن قطار انتقال مواد مخدررا نداد ؛علی الرغم پلان جی هشت در مورد مواد مخدر توسط هیچ کشوری هیچگونه کمکی پشنهاد نشد.(در همچو شرایط آفغانستان در حال تبدیل شدن به یگ کشور مواد مخدر بود).

جنرال جیمز جونز فرمانده کل قوای ناتو در اروپا در سال ۲۰۰۶م اعتراف کرد که آفغانستان در حال تبدیل شدن به یگ کشور مواد مخدر است.مگر درعین حال اظافه کرد که شما عساکر ناتو را نخواهید دید که مزرعه تریاک را بسوزانداین وظیفه ما نیست. تنها (انلونیو کوستا) آمر مواد مخدر وجرایم ملل متحد گفت متا سفانه آفغانستان به تریاک خود مصاب شده است وی اظهار داشت که اعضای حکومت ؛افسران پولیس حتی سیا ست مداران؛واعضای پار الا مان از تجارت تریاک سود می برند.

تولید تریاک در سال ۲۰۰۶م به شش هزار ویکصد تن به بلند ترین ریکارد خود رسید ؛در سال بعدی این رقم به هشت هزار ودوصد تن رسید که در همان حال ۹۳٪ هیرویین جهان را تولید میکرد. در سال ۲۰۰۶ م زرع تریاک در ولا یت هلمند به ۱۶۲٪ و در ولایت بدخشان به ۷۷٪ افزایش یافت در سال ۲۰۰۶ م تولید تریاک تقریبن نصف ۴۶٪ تولیدات کل داخلی آفغانستان را تشکیل میداد که در حدود ۶.۷ بیلیون دالر تخمین زده می شد.و حملا ت گسترده طالبان در تابستان سال ۲۰۰۶ م بیشتر نتیجه درآمد بیشتر حاصل تریاک بود.

تجارت مواد مخدر آفغانستان تمام همسایگان خودرا می مکید .قا چاقبران شش کشور همسایه آفغانستان در صادرات تریاک با همکاری فساد افسران محل و افراد مصاب به تریاک در تجارت تریاک دخیل بودند.

تریاک آفغانستان کشور تاجکستان را که۷۵۰ مایل با آفغانستان سر حد مشترک دارد در سال ۱۹۹۰ م دریگ جنگ خونین داخلی بی ثبات ساخت ومتاسفانه در حدود هفتاد هزار نفر از نفوس شش میلیونی تا جیکستان به مواد مخدر مصاب اند.

در سال ۲۰۰۹ م غفار می زایف کسیکه نمایندگی کنترول مواد مخدر را به عهده داشت با سه هزار میل سلاح شامل موزایل های ضد هوایی دستگیر شد.که بعدن به جرم فرار از دادن مالیات ؛استفاده فراتر از قدرت؛قتل وتجارت مواد مخدر به زندان عمری محکوم شد.

پولیس انترپول (پولیس بین الملل)برایم گفت که قبل از حادثه ۹/۱۱به تعداد زیادی از سیا ست مداران ترکمنستا ن به شمول تعداد از اعضای دفتر ریا ست جمهوری سفر مرادوف مظنون بو دند که عمیقن در تجارت مواد مخدر دست داشتند.

تر کمنستان با آفغانستان در غرب درای سر حد مشترک هستند که این سرحد بسهولت قابل عبورو مرور است ناگفته نماند که طالبان در سالهای ۱۹۹۰م با رژیم تر کمنستان روا بط نزدیک داشتند.

تریاک در اوزبکستان نیز از آفغانستان انتقال داده می شد وتعدادی را ثروت مند ساخت.

قر غزستان برای محموله مواد مخدر جهت انتقال به سی جیانگ در چین راههای خروجیی ارایه کرد جا ییکه در آنجا به تعداد مصاب هیرویین افزایش چشمگیری صورت می گرفت . بعد ازانیکه در سال ۱۹۹۱م آسیایی مرکزی از شوروی جدا شد تعداد مصاب به مواد مخدر ده چندان افزایش یافت.

ایران بیشترین تعداد افراد مصاب به مواد مخدر دارد که در حدود سه فیصد نفوس ایران را بالای سن پانزده سال مصاب به مواد مخدر اند تقریبن بیش از نیمی از یگ صد وفتاد هزار زندانی ایران به جرم مواد مخدر متهم اند.در حالیکه ایران نظارت سختگیرانه ای در سرحد بین آفغانستان وایران دارد وبیشتر از یگ بیلیون دالر در جهت حفر خندق ها و تعمیر دیوار ها و فرش ماین مصرف کرده وگزمه توسط هزاران نفر قوای امنیتی در سرحدات اجرا می شود وازسال ۱۹۹۰ م تا به حال در حدود سه هزار نفر از نیروهای امنیتی سرحدی ایران در جنگ علیه قا چاقبران کشته شده است.

بحران مواد مخدر در پاکستان نیز چندان وضع بهتری ندارد در سال ۱۹۷۹م پاکستان عاری از هیرویین بود لیکین درسال ۱۹۸۶ م ششصد وپنجاه هزار نفر مصاب به مواد مخدر داشت درسال ۱۹۹۲م این تعداد به سه میلیون ودرسال ۲۰۰۰م به پنج میلیون افزایش یافت. پول مواد مخدر قا چاق بران وجنایتکاران را قادر ساخت که گروپهای قومی ؛اسلامی وجدای طلبان افراطی را مسلح وتمویل کنند .

در آفغانستان طبق آمار رسمی دولت آفغانستان در سال ۲۰۱۹م تعداد افراد مصاب به مواد مخدر به بیشتر ازسه میلیون نفر می رسید در حالیکه غنی در انتخابات همان سال کمتر از یگ میلیون رای گرفت.

نا گفته نماند که یکی از اختلافات عمده بین طالبان چه در شمال وچه در جنوب وشرق آفغانستان ؛مسله کنترول زرع تریاک وقاچاق هیرویین است درانی ها از مدت طولانی زرع تریاک وحشیش وتجارت این دو ماده را در قندهاروهلمند در انحصار خود داشت ؛در حالیکه زرع وتریاک قا چاق در کنترول قوماندانان مجا هدین بشمول استخراج وقا چاق لا جورد ویا قوت وزمرد بود اما حال گروه طالبان تحت فرماندهی فصیح الدین مواد مذ کور را تحت کنترول دارد.در مشرقی هنوز حقانیها کنترول تریاک وتجارت مواد مخدر را بدست دارند؛در حالیکه حقانی درلا براتوارهای یونیورستی قبلی آمریکایی واقع کابل مواد مخدر مصنوعی تولید میکند.جنرا لان پاکستانی که در گذشته بشمول آی اس آی سهم بزرگی در تجارت تریاک داشتند اکنون معلوم می شود که طالبان چندان سهمی به آنها نمی دهند ازینرو علاوه بر اختلافات دیگر این مورد هم یکی از ختلافات بین آنهاست اما هر گز بزبان نمی آورند.

آنچه را که خواننده گرامی درین مقال می خواند فشرده ای از از نقش دولتها ؛مافیای دولتی ؛وما فیایی منطقه وبین المللی در زرع وقا چاق مواد ومخدر در آفغانستان است ؛که متاسفانه دولت پاکستان وآفغانستان از صدر تا زیل درین جنایت شریک بودند وهستند.عدم دخالت ناتو وآمریکا در زرع وقا چاق مواد مخدر دقیقن بخاطر اهداف زیل صورت میگر فت:

– فاسد ساختن دولتهای منطقه بشمول آسیای مرکزی تا از طریق گروها و ما فیای مواد مخدر وگروهای تروریستی در این کشورها نفوز کنند.

– سرباز گیری از عنا صر وگروهای تروریستی وساز ماندهی آنان در جهت ایجاد بحران در کشورهای مانند آفغانستان ؛پاکستان؛ایران؛وکشورهای اسیای میانه.

– تمویل گروهای تروریستی از طریق قا چاق مواد مخدر.

– مصاب نمودن افراد در جامغه به مواد مخدر بخاطر براه انداختن جنایت وفحشا.

– در سال ۲۰۱۰ م یکی از لا ردهای مجلس لارد بریطا نیا علنن پیشنهاد کرد که باید زرع تریاک در آفغانستان قا نونی شود زیرا فابریکه های داو سازی ما به کمبود مورفین مواجه است.

– ایجاد اختلافات بین گروپهای مختلف قا چاق مواد مخدر تا سر حد جنگهای داخلی وادامه آن در جهت بی ثبات ساختن کشورهای منطقه مورد هدف.

منابع:

1-Seeds of Terror The Taliban The ISI,and The new Opium Wars( Greechen Peters(.

Bookmark the permalink.

© 2021 ، روشنگران همه حقوق محفوظ است.